ipv6原来能用的,放假回来不能用了。。

如题,放假回家用了家里的本地宽带连接,然后回到学校发现ipv6不能用了。。就是ipv6的网站上不去了。。。

小的有点电脑白痴,置顶贴有认真地看过,但是不是很明白,因为不知道问题在哪里。。。我是校园网内的,放假前也一直能用的,系统是win7的

C:\Users\linwenzheng>ipconfig   /all

Windows IP 配置

   主机名  . . . . . . . . . . . . . : linwenzheng-PC

   主 DNS 后缀 . . . . . . . . . . . :

   节点类型  . . . . . . . . . . . . : 混合

   IP 路由已启用 . . . . . . . . . . : 否

   WINS 代理已启用 . . . . . . . . . : 否

无线局域网适配器 无线网络连接 2:

   媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :

   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 72-F0-6D-94-53-84

   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是

   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

以太网适配器 本地连接 2:

   媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :

   描述. . . . . . . . . . . . . . . : 6fei LAN Adapter

   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 02-FB-DC-00-03-00

   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是

   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

以太网适配器 本地连接:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :

   描述. . . . . . . . . . . . . . . : JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adap

ter

   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 20-CF-30-4D-BE-2F

   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 否

   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::e9c2:f815:cb54:632f%12(首选)

   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 172.16.122.161(首选)

   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0

   默认网关. . . . . . . . . . . . . : fe80::223:89ff:fe7d:c771%12

                                       172.16.122.1

   DNS 服务器  . . . . . . . . . . . : 202.112.80.106

                                       202.112.80.168

   TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已启用

无线局域网适配器 无线网络连接:

   媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . : bnu.edu.cn

   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter

   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 74-F0-6D-94-53-84

   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是

   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

隧道适配器 isatap.{B0492A4E-9E98-43F9-B189-54E3BE188358}:

   媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :

   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter

   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 否

   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

隧道适配器 isatap.bnu.edu.cn:

   媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :

   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2

   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 否

   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

隧道适配器 Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :

   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 否

   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

   IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:104e:db5f:2471:9ce2(首选

)

   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::104e:db5f:2471:9ce2%13(首选)

   默认网关. . . . . . . . . . . . . : ::

   TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已禁用

隧道适配器 isatap.{9EF5DAD4-3290-40AA-B5A2-7C11377E3021}:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :

   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3

   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 否

   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::5efe:172.16.122.161%27(首选)

   默认网关. . . . . . . . . . . . . :

   DNS 服务器  . . . . . . . . . . . : 202.112.80.106

                                       202.112.80.168

   TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已禁用

隧道适配器 isatap.{C04AA965-74E9-4E60-AC61-763ED763D246}:

   媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :

   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4

   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 否

   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是

C:\Users\linwenzheng>

C:\Users\linwenzheng>

C:\Users\linwenzheng>

C:\Users\linwenzheng>

原创文章,作者:linlinlin1992,如若转载,请注明出处:https://www.ipv6s.com/basis/application/20110222568.html

(0)
linlinlin1992linlinlin1992投稿作者
上一篇 2011年2月20日
下一篇 2011年2月23日

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注